15 نکته‌ی دفاع شخصی که از شما محافظت خواهد کرد

15 نکته‌ی دفاع شخصی که از شما محافظت خواهد کرد
بیشتر خانم ها از اینکه جواب حمله را پس بدهند میترسند. چون میترسند که مهاجم عصبانی شود یا به خودشان صدمه بزنند. مشتی که میزنید ممکن است به شما صدمه بزند اما درد جزئی است و شاید برای اینکه بتوانید فرار کنید کافی باشد، ارزشش را دارد امتحان کنید!