کورس اسب دوانی آذربایجان شرقی

کورس اسب دوانی آذربایجان شرقی
مسابقات اسب دوانی هیات سوارکاری استان آذربایجان شرقی عصر جمعه در گروه های نژادی عرب، تاروبرد، دوخون، ترکمن و کرد در مجموعه سوارکاری آذربایجان در بخش خواجه برگزار شد.