کنفرانس عمران و معماری کشورهای جهان اسلام برگزار می شود

کنفرانس عمران و معماری کشورهای جهان اسلام برگزار می شود
کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام در آذرماه برگزار می شود.