چرخه بی پایان استبداد و توهمات ما

چرخه بی پایان استبداد و توهمات ما
به هر حال تمام دیکتاتورهای تاریخ از لنین و استالین تا پینوشه و صدام، از فرانکو تا مائو و... خود را «پدر مردم» یا به قول استالینیست ها «پدر خلق» می دانستند.