قانون سنجش و پذیرش را تغییر می‌دهیم

قانون سنجش و پذیرش را تغییر می‌دهیم
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر وزارت علوم روش‌های خودش را تغییر ندهد و به شیوه خودش در حذف رشته‌های دانشگاه آزاد اصرار داشته باشد، مجلس قانون قبلی خودش را در رابطه با سنجش و پذیرش، اصلاح می‌کند.