ششمین گزارش در خصوص روند اجرای برجام، تسلیم کمیسیون امنیت ملی شد

ششمین گزارش در خصوص روند اجرای برجام، تسلیم کمیسیون امنیت ملی شد
ششمین گزارش وزارت امور خارجه در خصوص روند اجرای برجام، تسلیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد.