دولت با عمل به قانون ۲ میلیون فرصت شغلی را آزاد کند

دولت با عمل به قانون ۲ میلیون فرصت شغلی را آزاد کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم آزاد کردن ۲ میلیون فرصت شغلی اشغال شده توسط اتباع بیگانه در کشور گفت: به جز ایران در هیچ جای دنیا دو میلیون کارگر غیر مجاز فرصتهای اشتغال آن کشور را اشغال نکردند.