حمایت بنیاد مستضعفان از ۶ هزار طرح اشتغالزایی طی ۵ سال آینده

حمایت بنیاد مستضعفان از ۶ هزار طرح اشتغالزایی طی ۵ سال آینده
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ما قصد داریم در پنج سال آینده از ۶ هزار طرح اشتغالزایی حمایت مالی بکنیم و برای آن نیز توان مالی مورد نیاز را در نظر گرفتیم.