تولید «۱۰۰۳» با موضوع رشادت مرزبانان به پایان رسید

تولید «۱۰۰۳» با موضوع رشادت مرزبانان به پایان رسید
به سفارش اداره کل امور هنری و مناسبت های معاونت اجتماعی ناجا تولید ((۱۰۰۳)) در نقطه مرزی به پایان رسید.