توسعه اشتغال و افزایش نشاط جامعه از اولویت های دولت دوازدهم است

توسعه اشتغال و افزایش نشاط جامعه از اولویت های دولت دوازدهم است
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست رییس جمهور، به استاندار پیشنهادی استان بوشهر رأی اعتماد داد. بر این اساس، آقای عبدالکریم گراوند به عنوان استاندار بوشهر منصوب شد.