تست: پول برای شما واقعا چه معنایی دارد؟

تست: پول برای شما واقعا چه معنایی دارد؟
اگر پول اضافی داشته باشید، خرجش می کنید. اگر اوضاع سخت تر باشد، در صورت لزوم، به خوردن لوبیا هم راضی هستید! به طور خلاصه، هیچ وقت قرار نیست به خاطر برنامه ریزی مالی پاداشی بگیرید.