باید ما هزینه کشور و نظام شویم نه نظام هزینه منافع ما

باید ما هزینه کشور و نظام شویم نه نظام هزینه منافع ما
وزیر امور خارجه گفت: قرار است ما هزینه کشور و نظام شویم نه نظام هزینه منافع ما شود.