اکوسیستم لئوسر در اندونزی‎

اکوسیستم لئوسر در اندونزی‎
اکوسیستم لئوسر به وسعت ۲.۶ میلیون هکتار که در استان های آچه و سوماترای شمالی واقع شده یکی از پر تنوع ترین اکوسیستم های جهان به لحاظ میزبانی از گونه های جانوری است.